geef jij toe?

horizon

Algemeen

– Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Win 1 jaar gratis frites” van Frites Affairs te Amstelveen, hierna te noemen Frites Affairs.

– Deze actie heeft als doel een prijs toe te kennen aan deelnemers, ter promotie van Frites Affairs.

Deelname

– Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.

– Deelnemers onder de 18 jaar moeten toestemming van hun ouders/verzorgers hebben.

– Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Frites Affairs, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

– De deelname aan deze actie is gratis.

– De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

Actieperiode en speelwijze

– Deelnemen kan van 12 oktober t/m 28 november 2021.

– Deelnemer aan de actie is een ieder die voldoet aan de voorwaarden en deelneemt aan de actie.

– Deelname aan de actie geschiedt door je in te schrijven voor de nieuwsbrief via www.fritesaffairs.com/amstelveen-nieuwsbrief.

– De winnende persoon wordt op onpartijdige wijze gekozen.

– De winnaar wordt in december bekend gemaakt via e-mail (actie@fritesaffairs.com).

– De prijswinnaar geeft Frites Affairs toestemming om naam, alsmede foto’s en/of videobeelden van de prijswinnaar te gebruiken voor publicatie en/ of promotionele doeleinden en verlenen hieraan medewerking.

Prijzen

– De volgende prijs kan gewonnen worden:

– Bij weigering van een prijs vervalt deze aan Frites Affairs.

– De prijs is persoonlijk, niet inwisselbaar tegen contanten en niet geldig i.c.m. andere acties.

Overig

– Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.

– Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.

– Frites Affairs is gerechtigd om de actievoorwaarden tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.

– In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Frites Affairs.

– In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Frites Affairs zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht en/op een prijs te laten vervallen.

– Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een e-mail te sturen naar Frites Affairs o.v.v “Win een jaar gratis frites” via actie@fritesaffairs.com.

Aansprakelijkheid

– Frites Affairs, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door de beschikbaar gestelde prijzen.

– Frites Affairs is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. Frites Affairs verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

Typ- en drukfouten voorbehouden.